مطابق دوره زمانی مورد نیاز برای خرید یا تمدید سرویس از کدهای تخفیف ذیل استفاده کنید.

یک ساله

30 درصد
blue-sky12

شش ماهه

20 درصد
blue-sky06

سه ماهه

10 درصد
blue-sky03

یک ماهه

5 درصد
blue-sky01